Fasadni inženjering

RADNI CRTEŽI – SHOP DRAWINGS I INSTALL DRAWINGS

Izrada radnih crteža (2D i 3D) prema arhitektonskom projektu u skladu sa tehničkim specifikacijama obloga, rješavanje načina pričvršćivanja obloga kao i izrada detalje sidrenja. Crteži služe kao podloga glavnim nacrtima za instaliranje obloga i potkonstrukcija koji se koriste na gradilištu.

2D AND 3D LAYOUTS

Izrada 3D modela fasadnih obloga na objektu korištenjem pointclouda samog objekta (oblaka tačaka) sa tačnim dimenzijama fasadnih obloga koji se dalje koriste za izradu 2D radnih podloga objekta, kako bi se dobile sve potrebne informacije o elementima fasadne obloge koje su potrebne za njihovu preciznu izradu.

PROCJENA – ESTIMATE

Utvrđivanje tačne količine fasadnih obloga kao što su alucobond paneli, trespa i prodema paneli, profilirani te izolirani paneli, sa popratnim potkonstrukcijama, termičkim izolacijama i svim potrebnim elementima za montažu panela na nosivu konstrukciju. Utvrđivanje tačne količine se vrši za što precizniju ponudu radova a sve u svrhu povećavanja izgleda da posao bude dodijeljen firmi za koju se radi procjena. U procjene također spadaju i pokrovni materijali za ravne i kose krovove sa svim pripadajućim elementima.

SKICE – SKETCHES

Izrada 2D crteža svakog elementa fasadne obloge koji sadrži potrebne informacije o svakom elementu pojedinačno, dimenzije, način izrade i obrade potrebne za njegovu izradu na CNC uređaju koji korisnik posjeduje.

Fasadni inženjering, AKSA d.o.o.