Naziv  
Aksa d.o.o Zenica
Direktor  
Senaida Turkić, dipl.ecc.
Tehnički direktor  
Zvjezdan Turkić, dipl.ing.arh.
Godina osnivanja  
1989.
Tip vlasništva  
Privatno
 
Certifikati  
ISO 9001/2008 za projektovanje,nadzor i inžinjering u građevinarstvu
Članstva  
Osnivač i član Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine
Broj upisa u sudski registar  
043-0-Reg-08-000745, Kantonalni sud Zenica
Identifikacijski kod Poreske uprave BiH  
4218006430007
Identifikacijski kod Poreske uprave za indirektno oporezivanje BiH  
218006430007
Djelatnost  
  • Projektovanje objekata visokogradnje
  • Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova po FIDIC i BiH procedurama
  • Upravljanje projektima
  • Izrada fizibiliti studija
  • Priprema tenderske dokumentacije za investitora
  • Kontrola privremenih i finalnih izvještaja,bankarskih garancija i polisa osiguranja
  • Priprema tehničkog dijela ugovora za investitora
  • Koordinacija svih učesnika u projektu : Općina, Kanton, Federacija BiH, država BiH, Javna preduzeća i sl.
  • Opremanje objekata
Licence / Ovlaštenja  
  • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja,
    Broj:UPI/03-23-2-295/09 izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja
  • Rješenje za obavljanje poslova nostrifikacije inozemne investiciono-tehničke dokumentacije,
    Broj:UPI/03-23-2-67/10 izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja
  • Licenca za izradu dijela tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje,
    Broj:3362/07 izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje,građevinarstvo i ekologiju RS